Pravidlá súťaže Fotovalentín

 1. Usporiadateľ Súťaže
  Usporiadateľom súťaže s názvom „Fotovalentín“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Fotomat s.r.o. so sídlom Starhradská 6 , Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05 , IČO: 44 437 200 , zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 55470/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 1. Trvanie Súťaže: prebieha od 10. 2. 2022 do 14. 2. 2022 do 21:00 hod
 2. Účastníci Súťaže
  Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:
  – s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  – ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou:
  – zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 3. Podmienky Súťaže
  Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie súťažného zadania na FREE FOTO voucheri, na webovej stránke Usporiadateľa https://www.fotomat.sk/ alebo na instagramovej stránke Usporadiateľa https://www.instagram.com/tvojfotomat/

Súťažné zadania budú zverejnené 10. 2. 2022, posledný riadne započítaný naskenovaný voucher musí byť do 14.2.2022 do 21:00. Súťažné zadanie pre súťažiacich na všetkých info kanáloch: NASKENUJ QR kód v appke Fotomatu, získaj KREDITY AKO BONUS  a si v hre. Žrebovanie sa uskutoční dňa 14.2.2022 po 21:00.

 1. Výhra
  3 Účastníci Súťaže, ktorí sa zapojili a splnili Podmienky Súťaže a budú vybraní náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí stanú právoplatnými výhercami Wellnes pobytu v kúpeľoch Smerdžonka, hoteli Pavla, horskom hoteli Sliezsky dom.

Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania Výhry mailom, cez Facebook alebo Instagram. Výhra im bude odovzdaná po skončení Súťaže. V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom. V prípade, že si Výherca neprevezme výhru do 2 mesiacov od uloženia výhry vo vybranej predajni, jeho nárok na Výhru zaniká. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka. V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

 1. Spracúvanie osobných údajov

Identifikačné a kontaktne údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť Fotomat s.r.o. so sídlom Starhradská 6 , Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05 , IČO: 44 437 200 , zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 55470/B ako Usporiadateľ.

Účel spracúvania osobných údajov
Vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky

 1. Osobitné ustanovenia
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 9.2.2022.

Fotovalentín – Vytlač z lásky maximum!

Prečítajte si viac

FOTOMAT už aj v mekke fotografov!

FOTOMAT už aj v mekke fotografov!

The Beatles, Rolling Stones, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Robert Capa či Ernest Hemingway. Viete kto ich spája? Fotograf Dežo Hoffman, rodák z Banskej Štiavnice. Návševníci jeho rodného domu a aj hostia apartmánu zaručene bez fotky neodídu. Cez pražské ateliéri v...

Tlačením FOTIEK sme potešili zdravotníkov aj zaočkované detičky

Tlačením FOTIEK sme potešili zdravotníkov aj zaočkované detičky

FOTOMAT sa rozhodol spríjemniť očkovanie detí nielen samotným drobčekom, ale aj ich rodičom a zdravotníkom. Za každú včeličku dostali vytlačenú fotku. Tešili nás zástupy ako na fotky, tak na balónové zvieratká Kúzelníka Talostana. Hoci očkovanie nie je práve príjemná...