Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie služieb Fotomat

Článok 1: Definície pojmov

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služieb FOTOMAT sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:
  1. Aplikácia znamená softvérovú aplikáciu s názvom „FOTOMAT“, ktorú má Užívateľ právo stiahnuť na webovom sídle Poskytovateľa www.fotomat.sk, ako aj prostredníctvom platforiem Google Play a App Store do svojho mobilného telefónu a prostredníctvom nej zadávať Objednávky Poskytovateľovi na poskytovanie Služieb, ako aj využívať iné jej funkcionality v zmysle týchto VOP.
  2. Cenník znamená dokument vydaný Poskytovateľom stanovujúci výšku Predplatného v eurách, počet Kreditov v príslušnom druhu Predplatného a hodnotu Kreditu v eurách v rámci druhu Predplatného, ako aj pri jednorazovom dobití Účtu a iné podmienky platenia odplaty Užívateľom podľa Zmluvy.
   Cenník je účinný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený a Poskytovateľ ho môže meniť za podmienok uvedených v týchto VOP. Cenník je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa www.fotomat.sk, v Aplikácii, ako aj na platformách Google Play a App Store, odkiaľ sa dá Aplikácia stiahnuť.
  3. Kredit znamená najmenšiu virtuálnu jednotku evidovanú na Účte v hodnote Služby zodpovedajúcej vytlačeniu jedného Súboru na Zariadení.
  4. Kreditný kupón znamená kreditnú poukážku v papierovej alebo digitálnej (elektronickej) podobe so stanovenou dobou platnosti a v stanovenej hodnote Kreditov, ktorými je možné dobiť Účet Užívateľa. Každý Kreditný kupón obsahuje QR kód. Vydavateľom Kreditných kupónov môže byť Poskytovateľ alebo tretia osoba.
  5. Objednávka znamená objednávku zadanú Užívateľom prostredníctvom Aplikácie adresovanú Poskytovateľovi, ktorej predmetom je poskytnutie Služby. Objednávka musí byť vždy v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
  6. Platobná metóda znamená spôsob odplatnej úhrady Kreditov, či už v rámci Predplatného alebo jednorazovej platby, niektorým z týchto spôsobov: (i) platobnou kartou priamo prostredníctvom Aplikácie s využitím služieb Platobnej spoločnosti, (ii) s použitím platobnej platformy Apple Pay alebo (iii) s použitím platobnej platformy Google Pay.
   V prípade Platobných metód (ii) a (iii) sa uskutočnenie platby realizuje v súlade s podmienkami týchto platobných platforiem.
  7. Platobná spoločnosť znamená spoločnosť Payout r.o. so sídlom Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, IČO: 50 487 787, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66420/L, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Poskytovateľom zabezpečuje prevod platieb od Užívateľa Poskytovateľovi a naopak, ako aj ich vzájomné vysporiadanie.
  8. Podmienky spracovania OÚ znamená podmienky spracovania osobných údajov Užívateľa,
  9. Poskytovateľ znamená spoločnosť Fotomat s.r.o. so sídlom Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO 44 437 200, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55470/B, e-mail: fotomat@fotomat.sk, telefónny kontakt: +421903123234.
  10. Predplatné znamená opakovanú mesačnú kúpu stanoveného počtu Kreditov Užívateľom vo výške určenej podľa Cenníka prostredníctvom Platobnej metódy. Požadovaný druh Predplatného si Užívateľ stanovuje v Aplikácii na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť; táto zmena alebo zrušenie sú však účinné až od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je zaplatené pôvodné Predplatné. Predplatné je splatné v prvý deň mesiaca, za ktorý sa platí.
  11. Skúšobná doba je obdobie odo dňa vzniku Zmluvy do uplynutia 14. dňa odo dňa vzniku Zmluvy, počas ktorej môže Užívateľ Zmluvu bezplatne a bez uvedenia dôvodu zrušiť.
  12. Služba znamená možnosť vytlačenia určeného počtu Súborov v podobe tlačených fotografií pre Užívateľa prostredníctvom Zariadenia, a to na základe zadanej Objednávky.
  13. Spotrebiteľ znamená Užívateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
  14. Súbor znamená digitálny dátový súbor, ktorý je uložený v zariadení Užívateľa alebo ku ktorým má mobilný telefón Užívateľa prístup a ktoré má Užívateľ záujem vytlačiť na základe Objednávky v Zariadení.
  15. Účet znamená evidenciu Kreditov Užívateľa v Aplikácii.
  16. Užívateľ znamená fyzickú osobu, ktorá v elektronickej forme uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom. Z dôvodov vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa za Užívateľa považuje aj fyzická osoba, ktorá rokuje s Poskytovateľom o uzatvorení Zmluvy alebo ktorú Poskytovateľ oslovil so záujmom o uzatvorenie Zmluvy.
  17. VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb FOTOMAT, schválené Poskytovateľom a účinné v deň uvedený v ich záverečných ustanoveniach. Poskytovateľ je oprávnený VOP meniť za podmienok v nich uvedených. VOP sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa www.fotomat.sk, v Aplikácii, ako aj na platformách Google Play a App Store, odkiaľ sa dá Aplikácia stiahnuť.
  18. Zariadenie znamená koncové zariadenie Poskytovateľa slúžiace na tlač fotografií Užívateľa pozostávajúce z kapotáže, výpočtovej jednotky, displeja, 4G gateway, nutnej kabeláže a tlačiarne. Zariadenie sa nachádza v priestoroch zmluvných partnerov Poskytovateľa.
  19. Zmluva znamená právny úkon uzatvorený v elektronickej forme medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ktorého obsahom je používanie Aplikácie a právo na pravidelné poskytovanie Služieb Poskytovateľom Užívateľovi, za čo sa Užívateľ zaväzuje platiť Poskytovateľovi odplatu, ak nie je v týchto VOP uvedené niečo iné. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
 2. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
  1. názvy článkov týchto VOP sú uvedené najmä z dôvodu prehľadnosti a nemajú vplyv na ich interpretáciu a výklad,
  2. každý odkaz na osobu (najmä Užívateľa, Poskytovateľa a Platobnú spoločnosť) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou,
  3. slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a slová mužského rodu zahŕňajú aj ženský rod a naopak,
  4. odkazy na články a body sú odkazmi na články a body týchto VOP.

Článok 2: Stiahnutie Aplikácie a licenčné podmienky jej používania, uzatvorenie Zmluvy

 1. Užívateľ je oprávnený stiahnuť si trvalú rozmnoženinu Aplikácie do svojho mobilného telefónu s operačným systémom iOS 14 a vyšším alebo Android 9.0 a vyšším.
 2. Pred stiahnutím Aplikácie podľa bodu 1. tohto článku je Užívateľ povinný sa identifikovať nasledovnými údajmi: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, dátum narodenia a ako nepovinný údaj môže uviesť pohlavie. Za správnosť zadaných údajov Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá.
 3. Užívateľ musí mať v deň stiahnutia Aplikácie minimálne 13 rokov veku, nesmie byť súdom obmedzený alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony a musí mať na uzatvorenie Zmluvy súhlas zákonného zástupcu.
 4. Po stiahnutí Aplikácie môže Užívateľ odplatne nadobudnúť Kredity s využitím Platobných metód. Pokiaľ Užívateľ nevyužije inú Platobnú metódu, v prípade využitia Predplatného uvedie údaje o svojej platobnej karte u Platobnej spoločnosti, t.j. poskytne Platobnej spoločnosti údaje o platobnej karte za účelom autorizovania tejto platobnej karty bankou na vykonávanie platieb Predplatného v prostredí internetu. Užívateľ vyhlasuje, že je držiteľom platobnej karty, ktorej údaje pre účely Predplatného uviedol, resp. že má právo túto platobnú kartu používať na účely určené v týchto VOP.
  Platobná karta bude akceptovaná iba v prípade, ak táto platobná karta bude vydavateľom platobnej karty pozitívne autorizovaná. Pre účely úspešnej akceptácie platobnej karty musí táto platobná karta podporovať službu podľa týchto VOP vydavateľom platobnej karty.
 5. Použitím platobnej karty v súlade s bodom 4. týchto VOP Užívateľ súhlasí so zaúčtovaním platby z tejto platobnej karty v prospech Poskytovateľa a pripísaním počtu Kreditov zodpovedajúceho príslušnému Predplatnému podľa Cenníka v prospech Účtu. Užívateľ tiež berie na vedomie a súhlasí, že pri použití platobnej karty na kúpu Predplatného podľa Cenníka následné pravidelné mesačné platby v prospech Poskytovateľa z tejto platobnej karty budú inicializované vo výške Užívateľom zvoleného Predplatného podľa Cenníka.
 6. Pred potvrdením registrácie v Aplikácii zakliknutím možnosti „Súhlasím s VOP a podmienkami Zmluvy“ akceptuje Užívateľ ako akceptant návrh na uzatvorenie Zmluvy poskytnutý mu Poskytovateľom ako navrhovateľom. Týmto okamihom je Zmluva platná a účinná.
 7. Ak nebude Zmluva platne uzatvorená, ale Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu získa plnenie od Užívateľa, zaväzuje sa toto plnenie Užívateľovi bez zbytočného odkladu vrátiť s využitím rovnakej Platobnej metódy, akú použil Užívateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Užívateľom.
 8. Aplikácia je vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa, ktorý k Aplikácii tiež vykonáva výlučné autorské práva.
 9. Užívateľ nie je oprávnený udeliť na používanie Aplikácie sublicenciu akejkoľvek tretej osobe. Za udelenie sublicencie sa nepovažuje prípad, kedy Užívateľ umožní tretej osobe používať Aplikáciu pod svojím prihlasovacím menom alebo ak tretej osobe Užívateľ umožní prihlásiť sa do Aplikácie, ktorú má Užívateľ stiahnutú na svojom mobilnom telefóne, pod jej prihlasovacími údajmi.
 10. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Aplikácie zo strojového kódu do zdrojového jazyka, dekompilovať, vykonávať spätný inžiniering, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je Užívateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Aplikácie, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Užívateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Aplikácie ani ktorejkoľvek jej prvok za účelom zistenia princípov, na ktorých bola Aplikácia založená a vytvorená.
 11. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy získava Užívateľ právo používať Aplikáciu v zmysle Zmluvy a týchto VOP (licencia). Nadobudnutím účinnosti Zmluvy však Užívateľ nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Aplikácii, k softvéru, na základe ktorého bola Aplikácia vytvorená ani k žiadnej ich súčasti.
 12. Užívateľ súhlasí s tým, že umožňuje Aplikácii Poskytovateľa používanie procesora a hardvéru mobilného telefónu Užívateľa, na ktorom je Aplikácia stiahnutá.
 13. Poskytovateľ bude Aplikáciu pravidelne aktualizovať. V prípade, že je aktualizácia Aplikácie k dispozícii, automaticky sa stiahne a nainštaluje do mobilného telefónu Užívateľa, na ktorom je Aplikácia nainštalovaná, a to za predpokladu správneho nastavenia automatickej aktualizácie v ňom. Používaním Aplikácie vyjadruje Užívateľ súhlas s tým, že najnovšia verzia Aplikácie sa bude sťahovať a inštalovať automaticky. Automatické aktualizácie môže Užívateľ kedykoľvek úplne vypnúť zmenou nastavenia automatických aktualizácií v rámci nastavení svojho mobilného telefónu.

Článok 3: Registrácia a prihlasovanie do Aplikácie

 1. Pri prvom použítí Aplikácie sa Užívateľ do nej zaregistruje a následne prihlasuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. pomocou prihlasovacieho mena a hesla, pričom prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú Užívateľ používa a heslo si Užívateľ sám zvolí, pričom pravidlá bezpečnosti hesla a frekvenciu jeho obmeny stanoví Poskytovateľ;
  2. pomocou Google SignIn, t. j. prostredníctvom Google účtu Užívateľa,
  3. pomocou Facebook SignIn, t. j. prostredníctvom Facebook účtu Užívateľa,
  4. pomocou Apple SignIn, t. j. prostredníctvom Apple účtu Užívateľa.
 2. Pri registrácii, následnom prihlasovaní do Aplikácie a pri práci s ňou je Užívateľ povinný rešpektovať nasledujúce bezpečnostné pokyny:
  1. nebude prezrádzať iným osobám svoje prihlasovacie údaje,
  2. nebude reagovať na e-mailové výzvy na zmenu hesla do Aplikácie,
  3. bude si Aplikáciu aktualizovať len v rámci nej samotnej alebo prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Poskytovateľa a nebude klikať na odkazy s výzvou na aktualizáciu, ktoré prídu e-mailom alebo nebudú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke Poskytovateľa,
  4. pri strate mobilného telefónu, na ktorom má inštalovanú Aplikáciu, bude bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa alebo si Aplikáciu na tomto mobilnom telefóne deaktivovať,
  5. bude dbať na bezpečnosť svojho mobilného telefónu, najmä inštalovaním antivírusových a antistopovacích programov/aplikácií.
 3. V prípade, že Užívateľ umožní tretej osobe používať Aplikáciu pod svojimi prihlasovacími údajmi, preberá zodpovednosť za akékoľvek zmeny v Aplikácii a jej obsahu, ktoré môže vykonávať len Užívateľ. V takom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek zmeny Aplikácie vrátane zmien jej obsahu, najmä za vznik, zmenu a zánik Objednávok alebo Súborov, sprístupnenie alebo úpravu osobných údajov Užívateľa alebo iných osôb nachádzajúcich sa v Aplikácii alebo ku ktorým má Aplikácia prístup, čerpanie Kreditov, zmenu prístupového mena alebo hesla či poškodenie alebo odinštalovanie Aplikácie, ktoré budú v Aplikácii alebo ohľadne nej vykonané a o ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sa Poskytovateľ mohol domnievať, že sú vykonávané na základe pokynu alebo dispozície Užívateľa.
 4. V prípade, že Užívateľ umožní tretej osobe prihlásiť sa do Aplikácie, ktorú má Užívateľ stiahnutú na svojom mobilnom telefóne, preberá zodpovednosť za akékoľvek zmeny v Aplikácii a svojom mobilnom telefóne, ktoré môže vykonávať len vlastník uvedeného mobilného telefónu. V takom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek zmeny Aplikácie, ktoré budú ohľadne nej vykonané a o ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sa Poskytovateľ mohol domnievať, že sú vykonávané na základe pokynu alebo dispozície Užívateľa ako vlastníka mobilného telefónu, na ktorom je nainštalovaná Aplikácia. Poskytovateľ tiež v takom prípade nezodpovedá za sprístupnenie alebo úpravu osobných údajov Užívateľa alebo iných osôb nachádzajúcich sa v mobilnom telefóne Užívateľa alebo ku ktorým je možný prístup prostredníctvom jeho mobilného telefónu, či už prostredníctvom Aplikácie alebo inak, o ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sa Poskytovateľ mohol domnievať, že sú vykonávané na základe pokynu alebo dispozície Užívateľa ako vlastníka mobilného telefónu.

Článok 4: Vytvorenie a zadanie Objednávky

 1. Aplikácia umožňuje vytvorenie Objednávky na vytlačenie Súborov. Objednávku si vytvorí Užívateľ tým spôsobom, že v Aplikácii vyznačí určité Súbory a ich počet za účelom tlače, podľa mapy v Aplikácii vyberie Zariadenie, na ktorom ich chce vytlačiť a Objednávku odošle prostredníctvom Aplikácie Poskytovateľovi.
 2. V Objednávke Užívateľ zadá v rámci Aplikácie nasledujúce údaje a parametre:
  1. vyberie Súbory, na ktoré sa Objednávka vzťahuje,
  2. z každého Súboru určí počet fotografií, ktoré chce vytlačiť,
  3. u každej fotografie určí formát alebo iné špecifikácie, v ktorých ju chce vytlačiť,
  4. určí umiestnenie Zariadenia, ktoré má Súbory vytlačiť.
 3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že súčasťou každej jeho Objednávky je súhlas s týmito VOP.
 4. Užívateľ môže zadať Poskytovateľovi dva typy Objednávok – platenú Objednávku a neplatenú Objednávku. Objednávka môže byť buď platená alebo neplatená, nie je možná ich kombinácia v rámci jednej Objednávky.
 5. Na zadanie platenej Objednávky musí mať Užívateľ k dispozícii dostatočné množstvo Kreditov na poskytnutie Služby, alebo pred zadaním Objednávky môže chýbajúce Kredity doplatiť niektorou z Platobných metód.
 6. Neplatená Objednávka je Objednávka sponzorovaná FREE FOTO kampaňou.
 7. Cenu za Objednávky sponzorované FREE FOTO kampaňou hradí sponzor tejto kampane, nie Užívateľ. O možnosti využitia FREE FOTO kampane bude Užívateľ oboznámený správou v Aplikácii, v ktorej bude zároveň uvedené, aký je maximálny počet, prípadne formát fotografií, ohľadne ktorých môže Užívateľ zadať neplatenú Objednávku. Na fotografiách vytlačených v rámci FREE FOTO kampane je časť ich plochy, najviac však 1/3, pokrytých reklamou sponzora FREE FOTO kampane. Užívateľ zadaním Objednávky sponzorovanej FREE FOTO kampaňou súhlasí s vyobrazením tejto reklamy na fotografiách, ktoré sú výsledkom takejto Objednávky.
 8. Minimálny počet, ktorý je možné zadať v rámci jednej Objednávky, je jedna fotografia. Maximálny počet fotografií je stanovený Poskytovateľom a je uvedený v Aplikácii.

Článok 5: Plnenie Objednávky, zrealizovanie Služby

 1. Po zadaní Objednávky Poskytovateľ Súbory zašifruje a zabezpečí ich odoslanie do príslušného Zariadenia. Zároveň Poskytovateľ zašle Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie jedinečný dešifrovací PIN kód. Tento PIN kód je platný 3 mesiace, maximálne však do ukončenia platnosti Zmluvy.
 2. Ak Užívateľ jedinečný PIN kód oznámi alebo sprístupní tretej osobe, napr. za účelom vyzdvihnutia fotografie zo Zariadenia, preberá zodpovednosť za sprístupnenie obsahu Súborov, vrátane osobných údajov, podobizne, obrazových snímok a prejavov osobnej povahy Užívateľa alebo iných osôb obsiahnutých v Súboroch a vytlačených fotografiách tretej osobe a ďalším osobám, ktorým ich tretia osoba poskytne alebo ktoré sa k nim v dôsledku konania alebo opomenutia tretej osoby dostanú, čím môže dôjsť k porušeniu oprávnených záujmov alebo autorských práv Užívateľa alebo dotknutých osôb. Poskytovateľ za oznámenie alebo sprístupnenie jedinečného PIN kódu Užívateľom tretím osobám ani ich následky nenesie zodpovednosť.
 3. Po tom, ako Užívateľ (alebo ním poverená tretia osoba) zadá PIN kód na displeji Zariadenia, dôjde k vytlačeniu fotografií v stanovenom množstve a vyhotovení uvedenom v Objednávke. Služba sa považuje za zrealizovanú okamihom vytlačenia poslednej fotografie z posledného Súboru zadaného v Objednávke.
 4. Užívateľ súhlasí so zrealizovaním Služby po častiach, t. j. s tým, že ak sa vytlačia fotografie zodpovedajúce len časti Súborov nachádzajúcich sa v Objednávke, nie je oprávnený celú Objednávku zrušiť, ale zaväzuje sa čiastočné splnenie Objednávky akceptovať a žiadať od Poskytovateľa zrealizovanie Objednávky len vo zvyšnom rozsahu. Ak Zariadenie neobsahuje dostatočné množstvo papiera na vytlačenie počtu fotografií uvedených v Objednávke, Užívateľ je povinný zvoliť si iné Zariadenie na vytlačenie zvyšných fotografií.
 5. Používateľ nenesie zodpovednosť za to, že Užívateľ (alebo ním poverená tretia osoba) po zrealizovaní Objednávky alebo jej časti neprevezme zo Zariadenia všetky vytlačené fotografie.

Článok 6: Zmena a zánik Objednávky

 1. Už zadanú Objednávku nie je možné zmeniť.
 2. Objednávka zanikne:
  1. uplynutím doby jej platnosti, ktorá je 3 mesiace od jej zadania okrem Objednávky sponzorovanej FREE FOTO kampaňou, ktorej platnosť uplynie o polnoci v deň jej zadania,
  2. jej zrušením,
  3. jej zrušením v rámci reklamačného konania (článok 10 bod 11.),
  4. zánikom Zmluvy.
 3. Pred zadaním PIN kódu na displeji Zariadenia môže Poskytovateľ zadanú Objednávku Užívateľovi zrušiť, pokiaľ svoje rozhodnutie bez zbytočného odkladu zdôvodní oznámením v Aplikácii alebo zaslaním e-mailu Užívateľovi. Pred zadaním PIN kódu na displeji Zariadenia alebo mobilnom telefóne môže aj Užívateľ prostredníctvom kontaktného formulára v Aplikácii požiadať Poskytovateľa o zrušenie zadanej Objednávky. Ak Poskytovateľ jeho žiadosti vyhovie a Objednávku zruší, následne si Užívateľ môže vytvoriť novú Objednávku.
 4. Keď dôjde k zrušeniu Objednávky, Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Užívateľovi Službu, je však povinný vrátiť Užívateľovi zodpovedajúce Kredity na jeho Účet.
 5. Pred zrealizovaním Objednávky vcelku môže Užívateľ prostredníctvom Aplikácie plnenie Objednávky prerušiť a zabezpečiť dokončenie objednanej Služby na inom Zariadení, pokiaľ sa tak stane pred uplynutím platnosti PIN kódu, nie však neskôr, ako uplynie lehota platnosti Zmluvy. Prerušiť plnenie Objednávky a zabezpečiť dokončenie objednanej Služby na inom Zariadení je možné aj z podnetu Poskytovateľa, a to najmä v prípade poruchy Zariadenia uvedeného v Objednávke, najviac
  však na obdobie nevyhnutné na odstránenie uvedenej poruchy. Túto skutočnosť oznámi Poskytovateľ Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie.
 6. Zánikom Zmluvy zanikajú aj všetky nezrealizované Objednávky bez ohľadu na to, v akom štádia realizácie, resp. plnenia sú.

Článok 7: Dobíjanie a čerpanie Kreditov

 1. Ihneď po uzatvorení Zmluvy získa Užívateľ na svoj Účet bezodplatne počet Kreditov stanovený v Cenníku. Tieto Kredity slúžia na to, aby si Užívateľ mohol bezplatne vyskúšať Služby počas Skúšobnej doby.
 2. Ak sa počas Skúšobnej doby Užívateľ rozhodne využívať Služby nad rámec bezplatne získaných Kreditov v zmysle Cenníka, berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zadaním platenej Objednávky alebo udelením iného súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím Skúšobnej doby Užívateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 12 bodu 3.
 3. Kredity z Predplatného sa pripisujú v prospech Účtu mesačne ihneď po zrealizovaní platby. Zaplatením Predplatného vzniká Užívateľovi právo na poskytnutie Služieb zodpovedajúcich počtu pripísaných Kreditov na jeho Účte. Pokiaľ však tieto Služby počas mesiaca, za ktorý je Predplatné zaplatené, Užívateľ nevyužije, tieto Kredity mu uplynutím príslušného mesiaca prepadnú a z Účtu sa odpíšu, o čom Poskytovateľ informuje Užívateľa vopred prostredníctvom Aplikácie.
 4. Kredity je možné dobíjať nasledovnými spôsobmi:
  1. pravidelným mesačným dobíjaním vo forme Predplatného,
  2. jednorazovým dobitím vo forme platby niektorou z Platobných metód,
  3. jednorazovým dobitím vo forme Kreditného kupónu.
 5. Užívateľ si v rámci procesu uzatvárania Zmluvy može vybrať z Cenníka niektorý druh Predplatného a v takom prípade sa zaväzuje platiť zaň finančnú čiastku určenú v Cenníku.
 6. Užívateľ môže svoje Kredity dopĺňať okrem platby Predplatného aj jednorazovým dobitím Účtu. Jednorazovým dobitím vo forme platby je možné doplniť chýbajúce Kredity na zadanie Objednávky, a to v hodnote uvedenej v Cenníku.
 7. Pri každom dobití Účtu prostredníctvom platby (či už platby Predplatného alebo jednorazovej platby) sa na Účet pripíše počet Kreditov podľa Cenníka.
 8. Pri každom dobití Účtu prostredníctvom platby (či už pravidelnej alebo jednorazovej) vystaví Poskytovateľ Užívateľovi faktúru (daňový doklad), ktorú mu doručí na jeho e-mailovú adresu zadanú pri stiahnutí Aplikácie, ak neskôr neoznámil Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie inú e-mailovú adresu.
 9. Kredity majú dobu platnosti v dĺžke 365 dní odo dňa poslednej zmeny (pripísania alebo odpísania Kreditu alebo Kreditov) na Účte Užívateľa, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené niečo iné. Platnosť Kreditov však zanikne najneskôr spolu so zánikom Zmluvy.
 10. Jednorazové dobitie Kreditov prostredníctvom Kreditného kupónu sa uskutoční tak, že Užívateľ svojím mobilným telefónom prostredníctvom Aplikácie nasníma QR kód Kreditného kupónu. Tento QR kód je následne Aplikáciou identifikovaný, čo má za následok pripísanie zodpovedajúceho počtu Kreditov na Účet. Jednorazové dobitie Účtu je možné najneskôr v posledný deň platnosti Kreditného kupónu.
 11. Kreditné kupóny môžu okrem Poskytovateľa vydávať aj iné subjekty, od ktorých ich môže Užívateľ, či už bezodplatne alebo za odplatu, nadobudnúť. V takom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za pravosť Kreditných kupónov ani za to, že na základe nich bude na Účet pripísaný zodpovedajúci počet Kreditov, ibaže by sa to neuskutočnilo z dôvodov
  spočívajúcich v Aplikácii. Prípadné reklamácie súvisiace s Kreditnými kupónmi, ktoré Užívateľ nenadobudol od Poskytovateľa, bude Užívateľ riešiť so subjektom, od ktorého ich nadobudol.
 12. Užívateľ je povinný všetky Kredity evidované na svojom Účte vyčerpať na Objednávky Služieb. Nevyčerpané Kredity nie je možné vrátiť Užívateľovi vo forme peňazí.

Článok 8: Cena služby, Cenník

 1. Výšku Predplatného v eurách, počet Kreditov v príslušnom druhu Predplatného a hodnotu Kreditu v eurách v rámci príslušného druhu Predplatného, ako aj pri jednorazovom dobití Účtu určuje Cenník. Pre konkrétnu Objednávku je rozhodujúce znenie Cenníka v okamihu jej zadania Poskytovateľovi.
 2. Poskytovateľ má právo Cenník jednostranne meniť. Poskytovateľ má právo zmeniť Cenník z dôvodov zmien na trhu, zmien príslušných právnych predpisov alebo zmeny obchodnej politiky. Zmenu Cenníka Poskytovateľ oznámi Užívateľovi v Aplikácii a v úplnom znení je Cenník zverejnený vždy na webovom sídle Poskytovateľa www.fotomat.sk. Zmena Cenníka nastane vždy s účinnosťou k neskoršiemu dátumu, aby mal Užívateľ možnosť sa s ňou zoznámiť a rozmyslieť si, či ju bude akceptovať alebo nie.
 3. Ak bude Užívateľ aj po účinnosti zmeny Cenníka naďalej platiť Predplatné alebo jednorazovo dobíjať Kredity, využívať Služby a zadávať Objednávky, bude to Poskytovateľ považovať za jeho súhlas so zmenou Cenníka. Zmluva sa v takom prípade riadi odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti novým Cenníkom.
 4. Ak Užívateľ predo dňom účinnosti zmeny Cenníka oznámi Poskytovateľovi, že zmenu Cenníka neakceptuje, má právo Zmluvu ukončiť ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny Cenníka; v takom prípade si najneskôr do tohto dňa musí vyčerpať všetky Kredity na svojom Účte.

Článok 9: Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Súbor bude v rámci celého procesu od zadania Objednávky (zašifrovanie) až po zadanie PIN kódu na Zariadení (odšifrovanie) po celý čas šifrovaný. V dôsledku toho Poskytovateľ nemá vedomosť o tom, čo je obsahom Súboru a ani nepreberá za tento obsah žiadnu zodpovednosť.
 2. Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá za obsah a vlastnosti každého Súboru, ktorý je súčasťou jeho Objednávky, predovšetkým za to, že tento Súbor neporušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky (napr. zakazujúce výrobu alebo rozširovanie detskej pornografie, výrobu a rozširovanie extrémistických materiálov, šírenie toxikománie, šírenie poplašnej správy a pod.) a práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb (napr. porušovanie práva na ochranu osobnosti, porušovanie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva, porušovanie povinnosti mlčanlivosti a pod.), že neobsahuje škodlivý softvér, ktorý by mohol poškodiť servre Poskytovateľa alebo tretích osôb alebo Zariadenie a že k Súborom má
  výlučné práva na ich použitie na účel stanovený týmito VOP.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Súbor nebude od zadania Objednávky až po zadanie PIN kódu na Zariadení v elektronickej podobe sprístupnený tertím osobám. To sa netýka prípadov, ktoré nastanú v dôsledku okolností, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá, napr. preniknutie tretích osôb do verejnej internetovej siete alebo okolností vyššej moci.
 4. Poskytovateľ zabezpečí vytlačenie fotografií bez zbytočného odkladu po zadaní PIN kódu na Zariadení Užívateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za to, že Užívateľ poskytol PIN kód tretej osobe, ktorá v dôsledku tohto získa vytlačené fotografie do svojej držby. Užívateľ berie na vedomie, že Zariadenia sa nachádzajú na verejne prístupných miestach u zmluvných partnerov Poskytovateľa, takže v prípade jeho nepozornosti alebo náhleho zásahu tretej osoby alebo z dôvodu iných okolností môže dôjsť k odcudzeniu, prisvojeniu si alebo zničeniu fotografií, za čo Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť.
 5. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom bude prebiehať prednostne cez Aplikáciu; pokiaľ to nebude možné, prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Poskytovateľ použije na komunikáciu s Užívateľom jeho e-mailovú adresu zadanú pri stiahnutí Aplikácie, ak neskôr neoznámil Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie inú e-mailovú adresu. Užívateľ použije v rámci komunikácie s Poskytovateľom jeho e-mailovú adresu support@fotomat.sk, ak mu neskôr neoznámil Poskytovateľ prostredníctvom Aplikácie inú e-mailovú adresu.
 6. Akékoľvek zmeny údajov, ktorými sa Užívateľ identifikoval v súlade s článkom 2 bodom 2, je Užívateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi. Akékoľvek zmeny svojich údajov Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámi Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie a zároveň ich zverejní na svojom webovom sídle www.fotomat.sk.
 7. Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ mu bude poskytovať prostredníctvom Aplikácie a vytlačených fotografií okrem svojho obsahu aj obsah tretích strán a reklamný obsah v prípade, ak využije Službu FREE FOTO.

Článok 10: Zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu

 1. Poskytovateľ vykoná všetky primerané opatrenia potrebné na to, aby mohla Aplikácia a Zariadenia bezproblémovo fungovať a aby mohol poskytovať Služby v stanovenej a očakávanej kvalite. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo na vykonávanie aktualizácií, údržby, zabezpečenia, opráv a zmien Aplikácie, ako aj Zariadení, čo môže mať za následok dočasnú nedostupnosť Služieb. V prípade dočasnej nedostupnosti Služieb, ktorá neprevýši 24 hodín, nebude mať Užívateľ nárok na vrátenie Kreditov ani na náhradu škody za dočasnú nedostupnosť Služieb. V prípade, že dočasná nedostupnosť Služieb prevýši 24 hodín, Poskytovateľ pripíše Užívateľovi, ktorý mal zaplatené Predplatné za mesiac, kedy došlo k dočasnej nedostupnosti Služieb, alikvótnu časť Kreditov zodpovedajúcu obdobiu dočasnej nedostupnosti Služieb. Vyšší počet Kreditov pripíše Poskytovateľ Užívateľovi len v odôvodnených prípadoch.
 2. Dočasná nedostupnosť Služieb môže nastať aj v dôsledku okolností vyššej moci alebo z dôvodu zlyhania verejnej internetovej siete. Za nedostupnosť Služieb z týchto dôvodov Poskytovateľ nezodpovedá.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadný malvér, vírus alebo škodlivé komponenty, ktoré môže obsahovať Aplikácia, prípadne komunikácia medzi zmluvnými stranami na základe nej, ibaže by o týchto skutočnostiach mal Poskytovateľ vedomosť.
 4. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne aplikácie tretích osôb, ani za ich obsah, za ich zariadenia ani za ich služby alebo produkty propagované alebo podporované tretími osobami prostredníctvom Aplikácie alebo Služieb poskytovaných Poskytovateľom. To isté platí pre webové stránky (aj keď sú s Aplikáciou hypertextovo prelinkované), reklamy a informácie tretích osôb. Žiadne odporúčania ani informácie, ktoré Užívateľ získa od Poskytovateľa a netýkajú sa Aplikácie alebo Služieb, nie sú predmetom žiadnej záruky, ktorú by Poskytovateľ na seba preberal.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Súborov, pokiaľ k tejto strate alebo poškodeniu nedošlo na servroch Poskytovateľa alebo v Zariadení, ani za stratu použitia, stratu podnikateľských príležitostí, ušlý zisk a škodu na zariadeniach Užívateľa, ktorú nezapríčinil priamo svojim konaním alebo opomenutím.
 6. Akýkoľvek nárok na náhradu škody voči Poskytovateľovi, vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou Užívateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, je obmedzený do výšky 12-násobku najvyššieho Predplatného, ktoré je poskytované Užívateľom podľa Cenníka platného v čase vzniku škody.
 7. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa v tomto článku nevylučuje zodpovednosť Poskytovateľa voči Spotrebiteľovi v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa v tomto článku tiež nevylučuje zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi za úmyselné konanie, podvod, smrť alebo ujmu na zdraví.
 8. Fotografia ako výsledok poskytnutej Služby je vadná, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania
  a spracovania fotografie zo Súboru. V prípade, ak vada fotografie bola spôsobená Zákazníkom, najmä neoprávneným zásahom, nevhodným uložením, neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmernou expozíciou fotografie vonkajším javom (tepelnému žiareniu, ohňu, chemikáliám, svetelnému žiareniu a pod.) alebo bola spôsobená vadou Súboru alebo vyššou mocou, Poskytovateľ za takúto vadu nepreberá zodpovednosť.
 9. Užívateľ je povinný prezrieť si každú fotografiu ihneď po jej vytlačení Zariadením, aby odhalil jej prípadné vady. Užívateľ je povinný uplatniť vady fotografie voči Poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr však do troch dní po jej vytlačení Zariadením. Neskoršie uplatnenie vady je vylúčené.
 10. Reklamáciu v dôsledku nevytlačenia fotografie je Užívateľ povinný uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po zadaní PIN kódu na Zariadení uvedenom v Objednávke (či už pôvodnej alebo zmenenej), najneskôr však do troch dní po tomto zadaní PIN kódu. Na neskoršie uplatnené reklamácie nebude Poskytovateľ prihliadať.
 11. Pri oprávnených reklamáciách má Užívateľ najskôr právo na náhradné poskytnutie časti Služby opätovným vytlačením dotknutej fotografie. Iba v prípade, že opätovné vytlačenie nie je možné, neuskutoční sa alebo opätovne vytlačená fotografia bude mať znovu vadu, má Užívateľ právo platenú Objednávku zrušiť alebo môže požadovať od Poskytovateľa Kredity zodpovedajúce hodnote Objednávky. V obidvoch prípadoch Poskytovateľ vráti príslušné Kredity späť na Účet Užívateľa. Poskytovateľ má v takom prípade právo požadovať od Užívateľa vrátenie vadných fotografií.
 12. Počet vrátených Kreditov sa určí podľa hodnoty dotknutej vadnej fotografie prepočtom podľa Cenníka v znení platnom v čase zadania Objednávky.

Článok 11: Zablokovanie prístupu do Aplikácie

 1. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľovi prístup do Aplikácie, ak:
  1. zistí, že Užívateľ nespĺňa podmienky uvedené v článku 2 bode 3.,
  2. Užívateľ porušuje povinnosti uvedené v článku 2 bodoch 9. a 10.,
  3. Užívateľ porušuje povinnosti uvedené v článku 9 bode 2.,
  4. Užívateľ iným závažným spôsobom zasiahne do práv Poskytovateľa alebo iných Užívateľov.
 2. Poskytovateľ Užívateľovi odôvodní, prečo mu prístup do Aplikácie zablokoval.
 3. Poskytovateľ zablokuje Užívateľovi prístup do Aplikácie až do doby, kým Užívateľ nepreukáže, že odstránil dôvody, pre ktoré bolo zablokovanie prístupu vykonané. Hodnotu Kreditov, ktoré počas zablokovania prístupu do Aplikácie nemohol Užívateľ použiť, použije Poskytovateľ prednostne na započítanie svojich nárokov voči Užívateľovi. Ak Užívateľ nemal od zablokovania Aplikácie až do zániku Zmluvy žiaden časový priestor na vyčerpanie Kreditu, Poskytovateľ mu na jeho žiadosť alebo žiadosť osoby, ktorá preukáže, že je oprávnená konať v mene a na účet Užívateľa, umožní prevedenie zostávajúceho Kreditu (po započítaní podľa predchádzajúcej vety) v prospech Účtu iného Užívateľa. Nevyčerpaný Kredit Poskytovateľ nie je povinný Užívateľovi vracať, ak sa s Užívateľom nedohodnú inak.

Článok 12: Zánik Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Zmluva zaniká:
  1. odstúpením zo strany Spotrebiteľa v Skúšobnej dobe,
  2. dohodou,
  3. uplynutím výpovednej doby a
  4. z ďalších dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu kedykoľvek počas plynutia
  Skúšobnej doby, pokiaľ sa nerozhodne využívať Služby nad rámec bezplatne získaného Kreditu v zmysle Cenníka a tak sa vzdá tohto práva na odstúpenie (článok 7 bod 2.). Odstúpenie od Zmluvy zrealizuje Spotrebiteľ tým spôsobom, že Poskytovateľovi pošle vyplnený formulár na zrealizovanie tohto práva prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa support@fotomat.sk, ak mu neskôr neoznámil Poskytovateľ prostredníctvom Aplikácie inú e-mailovú adresu.
 4. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Písomná forma je zachovaná, ak je dohoda o ukončení Zmluvy písomne podchytená v elektronickej podobe, najmä v Aplikácii. Zmluva je ukončená účinnosťou dohody.
 5. Zmluvu je možné vypovedať v jednomesačnej lehote počítanej od prvého dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po doručení výpovede. Výpovedná doba uplynie uplynutím tejto jednomesačnej lehoty, ak tieto VOP neurčujú inak (článok 8 bod 4.). Výpoveď musí byť písomná; písomná forma je zachovaná, ak je výpoveď odoslaná prostredníctvom Aplikácie alebo e-mailom. Vypovedať Zmluvu môže Užívateľ aj Poskytovateľ bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je rovnaká pre každého z nich.
 6. Od Zmluvy nie je možné odstúpiť, pokiaľ zákon alebo tieto VOP neurčujú inak (bod 3. tohto článku).
 7. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Užívateľa vyplývajúcich zo Zmluvy je po uplynutí Skúšobnej doby alebo aj pred jej uplynutím, keď Spotrebiteľ stratil právo na odstúpenie od Zmluvy za podmienok stanovených v článku 7 bode 2., v dĺžke zodpovedajúcej času od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane do zániku Zmluvy (bod 5. tohto článku). V rámci tejto doby je Užívateľ povinný vyčerpať si zostávajúce Kredity na svojom Účte, pretože nevyčerpané Kredity Poskytovateľ nevracia.

Článok 13: Rozhodné právo, vybavovanie sťažností a riešenie sporov

 1. Zmluva vrátane týchto VOP a Cenníka sa riadi právom platným v Slovenskej republike, a to:
  1. ak je Užívateľom Spotrebiteľ, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľov v právnych vzťahoch,
  2. ak Užívateľom nie je Spotrebiteľ, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Užívateľ, ktorý nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, podnetu alebo žiadosti adresovaných Poskytovateľovi, sa môže obrátiť na Poskytovateľa opätovne, a to so sťažnosťou, ktorú Poskytovateľovi zašle prostredníctvom Aplikácie alebo napísaním e-mailu na jeho e-mailovú adresu support@fotomat.sk. Ak bude táto sťažnosť zamietnutá alebo nebude vybavená v lehote 30 dní, prípadne Užívateľ nebude spokojný s návrhom riešenia predloženým mu Poskytovateľom, môže sa Užívateľ obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu na príslušný orgán dohľadu (podľa bodu 3. tohto článku – pokiaľ je Užívateľ Spotrebiteľom), prípadne na príslušný súd.
 3. Ak bude táto sťažnosť Spotrebiteľa zamietnutá alebo nebude vybavená v lehote 30 dní, prípadne Spotrebiteľ nebude spokojný s návrhom riešenia predloženým mu Poskytovateľom, môže využiť aj alternatívne (mimosúdne) riešenie sporov, a to podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Článok 14: Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ má právo tieto VOP jednostranne meniť. Poskytovateľ má právo zmeniť VOP z dôvodov zmien na trhu, zmien regulačného prostredia, najmä príslušných právnych predpisov alebo zmeny obchodnej politiky. Zmenu VOP Poskytovateľ oznámi Užívateľovi v Aplikácii. Zmena VOP nastane vždy s účinnosťou k neskoršiemu dátumu, aby mal Užívateľ možnosť sa s ňou zoznámiť a rozmyslieť si, či ju bude akceptovať alebo nie.
 2. Ak bude Užívateľ aj po účinnosti zmeny VOP naďalej využívať Služby a zadávať Objednávky, bude to Poskytovateľ považovať za jeho súhlas so zmenou VOP. Zmluva sa v takom prípade riadi odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti novým znením VOP.
 3. Ak Užívateľ predo dňom účinnosti zmeny VOP oznámi Poskytovateľovi, že zmenu VOP neakceptuje, má právo Zmluvu ukončiť ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny VOP; v takom prípade si najneskôr do tohto dňa musí vyčerpať celý Kredit na svojom Účte.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 10. 04. 2021.