Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka „Súhlasím“ vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa, história objednávok, nákupné správanie a online identifikátory spoločnosťou FOTOMAT, s.r.o., so sídlom Starhradská 6, 851 05 Bratislava, IČO: 44 437 200, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55470/B (ďalej len „spoločnosť FOTOMAT“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa personalizovaných informácií o novinkách a akciách (personalizovaný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty.

Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť FOTOMAT na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FOTOMAT so sídlom Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

Zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje

Zodpovednou osobou spoločnosti FOTOMAT je pán Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02/49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingovej komunikácie, týkajúcej sa personalizovaných informácií o novinkách (personalizovaný newsletter), prostredníctvom e-mailu zo strany spoločnosti FOTOMAT.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas doby, na ktorú je udelený tento súhlas.

Informácia o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.

Informácia o postupe vytvárania profilu a dôsledkoch pre dotknutú osobu

Spoločnosť FOTOMAT tvorí na základe osobných údajov najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, pohlavia histórie objednávok a online identifikátorov profil zákazníka. Tento profil zákazníka je tvorený pre účely zasielania (resp. zobrazovania) relevantných, personalizovaných reklamných oznámení a akcií. Spoločnosť FOTOMAT používa takýto profil zákazníka pre účely zatriedenia ľudí s podobným profilom (t.j. zákazníkov v rámci špecificky určeného segmentu) do jednotlivých skupín v rámci konkrétnej marketingovej kampane.

Vytvorenie profilu zákazníka a následné tvorenie skupín zákazníkov s podobným profilom (t.j. segmentácia zákazníkov) umožňuje spoločnosti FOTOMAT cielenie reklamných oznámení s ohľadom na reálne potreby zákazníka, čím zamedzuje prípadom, kedy sa zákazníkom zobrazujú alebo sú zasielané reklamné oznámenia, ktoré by mohol zákazník potenciálne vyhodnotiť ako nevyžiadané alebo neadresné.

Zasielanie, resp. zobrazovanie týchto reklamných oznámení prebieha automatizovaným spôsobom, pričom na zabezpečenie takéhoto zasielania, resp. zobrazovania, je spracúvaný profil zákazníka (najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, pohlavia, histórie objednávok a online identifikátorov) a jeho kontaktné údaje (najviac v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo).

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť Art 4, s.r.o., so sídlom Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 36 869 716, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 67743/B,

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, mám právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti FOTOMAT

Spoločnosť FOTOMAT je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov, odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti FOTOMAT s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, doručením e-mailu na adresu dpo@nay.sk alebo na telefónnom čísle 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).