Pravidlá súťaže „Vianočná Fotombola“

 1. Usporiadateľ Súťaže
  Usporiadateľom súťaže s názvom „Vianočná fotombola“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Fotomat s.r.o. so sídlom Starhradská 6 , Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05 , IČO: 44 437 200 , zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 55470/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 1. Trvanie Súťaže: prebieha od 19. 12. 2021 do 23. 12. 2021 do 10:00hod
 2. Účastníci Súťaže
  Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:
  – s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  – ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou:
  – zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 3. Podmienky Súťaže
  Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie súťažného zadania na FREE FOTO voucheri, nawebovej stránke Usporiadateľa https://www.fotomat.sk/ alebo na instagramovej stránke Usporadiateľa https://www.instagram.com/tvojfotomat/

Súťažné zadania budú zverejnené 19.12.2021, pričom vyplnený voucher musí Účastník Súťaže vhodiť do žrebovacieho osudia najneskôr do 23.12 do 10:00.

Súťažné zadanie pre súťažiacich na všetkých info kanáloch: 1. Stiahni si appku Fotomat, 2. Vytlač v nej FREE FOTO, 3. Vyplň a vhoď lístok do tomboly. Spomedzi všetkých zaslaných komentárov budú náhodným žrebovaním zvolení 2×5 výhercov. Žrebovanie sa uskutoční dňa 23.12.2021 po 10:00hod.

 1. Výhra
  2x 5 Účastníkov Súťaže, ktorí sa zapojili do Súťaže na vybranej Slovnaft pumpe a NAY elektrodome a splnili Podmienky Súťaže a budú vybraní náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 23.12.2021 po 10:00hod, sa stanú právoplatnými výhercami Slovnaft tankovacej karty v hodnote 20 eur alebo APPLE iPHONE SE 2020 64 GB.

Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania Výhry mailom, cez Facebook alebo Instagram. Výhra im bude odovzdaná po skončení Súťaže. V prípade, že sa Výherca neprihlási do 2 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom. V prípade, že si Výherca neprevezme výhru do 2 mesiacov od uloženia výhry vo vybranej predajni, jeho nárok na Výhru zaniká. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka. V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

 1. Spracúvanie osobných údajov

Identifikačné a kontaktne údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť Fotomat s.r.o. so sídlom Starhradská 6 , Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05 , IČO: 44 437 200 , zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 55470/B ako Usporiadateľ.

Účel spracúvania osobných údajov
Vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky

 1. Osobitné ustanovenia
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 19.12.2021.

Vianočná fotombola – Vytlač zo života maximum!

Prečítajte si viac

Vytlač si najviac fotiek a my ťa odmeníme!

Vytlač si najviac fotiek a my ťa odmeníme!

Chceš mať neustály prísun Fotocoinov na tlač fotiek z mobilu? Stačí si denne tlačiť fotky vo FOTOMATE a my tvoju aktivitu odmeníme a vrátime ti Fotocoiny! Spúšťame súťaž o Fotocoiny! Odmeníme TOP 10 z vás, ktorí si denne vytlačíte najviac fotiek. Výhercov budeme...

Vytlač si fotky už v 30. Fresh Corneroch na celom území Slovenska

Vytlač si fotky už v 30. Fresh Corneroch na celom území Slovenska

V spolupráci so Slovnaftom sme umiestnili už 30 samoobslužných FOTOMATOV na vybrané ČS do Fresh Cornerov na nových diaľničných úsekoch, v mestách aj výpadovkách. Vieš sa k nim dostať počas dňa aj večera. Kým čakáš na svoju kávičku z pumpy, alebo na platenie pri kase,...

Megaúspech FOTOMATU na Pohoda festivale 2022

Megaúspech FOTOMATU na Pohoda festivale 2022

… a hneď prvý deň! Vedeli sme, že ste fanúšikmi papierovej fotky! V stánku FOTOMAT nájdete až tri naše mašinky na tlač fotiek, najfotogenickejšie hostesky, ale aj rekvizity a nekonečný fotopapier. Áno, nekonečný, splníme každé fotoprianie. Nikto domov neodíte bez...